1. Homepage
  2. Duurzame wereld
  3. Verminderen van de CO2-uitstoot Verminderen van de CO2-uitstoot

Verminderen van de CO2-uitstoot

Afvalinzameling, recycling en de productie van secundaire materialen verbruiken allemaal energie, waardoor CO2-emissies ontstaan.
Hoewel het een nettovoordeel heeft, vereist het creëren van waarde uit afval energieverbruik. Daarom zoeken wij bij Renewi actief naar
manieren om onze CO2-voetafdruk voor deze processen te verkleinen.

Jaarlijks worden warmterecords gebroken en het aantal klimaatgerelateerde incidenten neemt overal ter wereld toe.
Volgens het IPCC hebben menselijke activiteiten naar schatting ongeveer 1,0 °C opwarming van de aarde veroorzaakt vergeleken met het pre-industriële niveau.
Volgens het IPCC zal de opwarming van de aarde bovendien tussen 2030 en 2052 waarschijnlijk 1,5 °C bereiken als de temperatuur in het huidige tempo blijft stijgen.

DOELSTELLINGEN

• Een leider zijn in schone en groene afvalinzameling
• De impact van onze CO2-activiteiten beperken

Verantwoordelijkheid van regeringen en bedrijven

De Klimaatconferentie van Glasgow(COP26) heeft duidelijk gemaakt dat elke regering en elk bedrijf zich moet houden aan het akkoord van Parijs en eraan moet deelnemen om hieraan tegen het einde van de eeuw te voldoen.
De druk neemt toe, want er worden nog onvoldoende inspanningen geleverd om te beginnen de trend om te buigen.
Bovendien zijn er nog te weinig ontwrichtende oplossingen om een baanbrekende invloed te hebben. We moeten NU handelen.
Door de aard van onze activiteiten dragen wij bij Renewi bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Door afval te recyclen, vermijden wij CO2-emissies en maken wij de circulatie van gerecyclede grondstoffen mogelijk. Wij doen ons deel, en zullen dat blijven doen, om een koolstofarmere economie mogelijk te maken. Terwijl wij blijven doen waar wij goed in zijn, steunen wij regeringen en instellingen waar wij actief zijn bij het opbouwen van een regelgevingskader dat de ecologische overgang moet bevorderen.

Verantwoordelijkheid van Renewi

Renewi ontwikkelt zich snel in alle geledingen van het bedrijf - niet in het minst door onze klanten beter te ondersteunen om hen te
helpen de vereiste duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2023 tehalen. Wij spelen een cruciale rol in de verlaging van de CO2-uitstoot, zowel in onze eigen waardeketen als in die van onze klanten. Daarom werken wij hard aan de uitbreiding van onze waste-to-productactiviteiten, de vermindering van de CO2-uitstoot en het vinden van innovatieve oplossingen die dit traject versnellen.

Onze doelstellingen en maatstaven voor 2025

Onze doelstelling is tweeledig: leider zijn in schone en groene afvalinzameling en de CO2-impact van onze activiteiten beperken. Wij streven ernaar onze koolstofintensiteit binnen
onze scope 1 en 2 te verminderen.Wij werken met verschillende maatstaven voor onze logistiek, vloot en directe activiteiten op de locatie.

Schone en groene afvalinzameling: wat we doen

Binnen onze twee Commercial Waste Divisies waren onze inspanningen vooral gericht op: een geoptimaliseerd routeplan, samenwerkingsverbanden zoals Green Collective, minder
vervuilende brandstoffen en meer Euro 6-voertuigen met een schone uitstoot. Het gebruik van emissievrije voertuigen zal mettertijd een steeds grotere rol gaan spelen naarmate wij ons
wagenpark elektrificeren. We hebben maatregelen genomen om onze inzamelroutes te optimaliseren en zo het aantal afgelegde kilometers, het stadsverkeer en de uitstoot te verminderen. Een
onderdeel van deze optimalisering is 'Green Collective', een joint venture tussen Renewi en andere grote afvalinzamelingsbedrijven.
Daardoor zamelen wij nu gezamenlijk afval in binnen 25 gemeentelijke regio's in Nederland. Door met één
inzamelvoertuig via één gecombineerde route te rijden, hebben we het inzamelverkeer met wel 50% vermindert. Elke vermindering per 100 gereden kilometers leidt tot een besparing van 160 kg CO2.
Tegen 2025 willen we met dit project 30 regio's bereiken. Wij liggen op schema om onze overgang naar 100% Euro 6-vrachtwagens te voltooien: 67% van onze vloot is al overgeschakeld in 2022.

De CO2-impact van onze activiteiten verminderen: wat we doen

Om onze CO2-voetafdruk bij onze activiteiten te verkleinen, zijn er verschillende instrumenten en oplossingen beschikbaar die binnen onze activiteiten worden toegepast.

Verminderen van ons energieverbruik, elimineren van onnodige energiebehoeften en aansturen op initiatieven voor voortdurende verbetering.

Daardoor is ons totale energieverbruik (gas, elektriciteit en brandstof) met 11% gedaald ten opzichte van BJ21.

Vergroening van onze energiemix.

Onze energiebehoeften op de locatie worden in toenemende mate gedekt door zonnedaken en windturbines, en door de aankoop van hernieuwbare elektriciteit. In Gent installeren we in 2022 panelen en de grootste windturbine van het Belgische vasteland. Deze turbine moet 75% van het elektriciteitsverbruik op onze locatie in Gent dekken en ongeveer 10% van het totale elektriciteitsverbruik binnen onze Commercial Waste Divisie in België


De grootste windturbine van België staat in onze vestiging in Gent

Stap voor stap geven wij voorrang aan de aankoop van hernieuwbare elektriciteit.

Commercial Waste Nederland heeft dit jaar een eerste stap gezet door over te stappen op 100% groene stroom. Daardoor is het totale aandeel hernieuwbare energie dat op de locatie wordt gebruikt, gestegen tot 32,7%, wat al meer is dan onze doelstelling voor BJ25 (25%). Bovendien had dit een aanzienlijk effect op de koolstofintensiteit van onze activiteiten: Renewi heeft dus de doelstelling van 'ruim onder de 9 kg CO2-uitstoot per ton ingezameld afval' al gehaald, met een koolstofintensiteit van 8,57 dit jaar.

Deelnemen aan innovatieprojecten op het gebied van koolstofafvang.

M&W is met meerdere partijen in de regio Moerdijk in zee gegaan om de mogelijkheden voor koolstofafvang te onderzoeken. Het doel van de verkenning voor M&W is met name om de mogelijkheden te onderzoeken voor het afvangen van alle emissies van de ATM-locatie in Moerdijk.
De vermindering van onze CO2-voetafdruk bij onze activiteiten wordt geholpen door het bewustzijn van onze werknemers. Voor wie een bedrijfswagen heeft, werken we samen met onze
leasepartners om hybride of elektrische wagens aan te moedigen. Dit jaar is het percentage hybride of elektrische auto's
in het totale wagenpark van onze werknemers gestegen van 23,7% naar 32%.

Vooruitzichten

Wij zullen ons blijven inspannen om een voortrekkersrol te blijven spelen op het gebied van schone en groene afvalinzameling en wij zullen een nieuwe doelstelling voor CO2-reductie bij onze activiteiten vaststellen. Zoals eerder in dit verslag vermeld, zijn wij momenteel bezig met een project om onze CO2-voetafdruk scope 3 in kaart te brengen en te kwantificeren en om emissiedoelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met het Science Based Targets initiative (SBTi). De resultaten van dit project zullen in onze laterebekendmakingen worden opgenomen.